Stegra effektiviteten på dinaoutsourcade affärsfunktioner

Body: 

Med Basware kan din outsourceverksamhet bli mer konkurrenskraftig och du kan ge dina kunder utmärkt service genom hela kontraktstiden då du tar hand om ekonomifunktionen.

Vi gör ekonomi- och bokföringsprocesserna mer kostnadseffektiva genom våra utmärkta automatiseringsmetoder och vårt globala leverantörsnätverk. Med Basware går det att skapa långsiktiga samarbeten som är lönsamma för både kontraktsgivare och kontraktstagare.

 

Våra lösningar är lönsamma i tre faser.

På kort sikt: effektivitet från dag ett

Med Baswares lösningar kan du hantera kundernas varierande ekonomiprocesser på samma sätt. Du kan sluta med papper och börja med e-fakturering från dag ett och lösningen kan integreras med olika affärssystem och anpassas till olika IT-strukturer. Med Basware Network går inköp-till-betalningsprocessen snabbare eftersom det är enkelt för leverantörer att börja ta emot e-ordrar och skicka e-fakturor, oavsett var de befinner sig i världen.

På medellång sikt: lägre kostnader över tid

Genom att komplettera din outsourceplattform med en heltäckande inköp-till-betalningsprocess och leverantörsintegrering kan dina kunder öka sina avtalsbundna inköp och använda helt automatiserad fakturahantering. Och genom samarbete via sociala medier och transaktionsvalidering i realtid kan du slippa de okvalificerade arbetsuppgifterna som annars måste utföras av personalen.

På lång sikt: fortsatt mervärde för kunden

Med Baswares analysverktyg kan dina kunder få detaljerad inblick i sina processer så att de kan identifiera strategiska kassaflödes- och rörelsekapitalmöjligheter. På så sätt kan kontraktstagare tillföra kunden kontinuerligt värde utöver sådant som processförbättringar, effektivisering och kostnadskontroll.

Från Baswarebloggen

Spararesurser: automatiserafakturahanteringen

Trots att leverantörsreskontraprocessen är en fundamental ekonomi- och bokföringsprocess utförs arbetet fortfarande ofta manuellt. Det är ett resurskrävande arbete med stora felrisker och oftast kan en person endast hantera mellan 5 000 och 10 000 fakturor per år manuellt.

Genom att införa enkla arbetsflödesfunktioner kan den här siffran höjas till 15 000 per år. Och med automatiserade inköpsorder- och schemabaserade fakturamatchningssystem kan volymen ökas ännu mer: till över 30 000 fakturor per år. Bäst resultat uppnås om leverantörerna också är involverade i processen och om du använder den mest avancerade tekniken för att koppla ihop alla affärspartner. Då kan fakturahanteringskapaciteten per heltidsekvivalent uppgå till över 100 000 fakturor per år.

Key benefits

1. Effektivitetsvinster med Basware BPO

Fördelarna för kontraktsgivare:

 • Tillgång till ett toppmodernt inköp-till-betalningsprogram
 • Anslutning till ett växande nätverk med aktiva köpare och säljare
 • Utökat värde av outsourcingen genom olika mätmöjligheter

Fördelarna för kontraktstagare:

 • Kan erbjuda mer effektiva tjänster tack vare bra integrerade lösningar för ekonomiprocessautomatisering
 • Enkelt att se möjligheter till tjänsteförbättring, vilket ger kundnytta utöver arbetskraftsbesparingar

 

2. Lägre kostnader med Basware BPO

Fördelarna för kontraktsgivare:

 • Får möjlighet till värdehöjande förbättringar i och med att tjänstekvalitetsmål överträffas
 • Får bättre kontroll över utgifter och bättre överblick över leverantörsskulder

Fördelarna för kontraktstagare:

 • Flexibla priser, som kan anpassas när verksamheten växer eller krymper, så att du kan uppfylla kundernas behov och ändå behålla goda marginaler
 • Samma standardprocesser för alla kunder, vilket innebär möjlighet till betydande vinstökningar under kontraktstidens gång

 

3. Det exponentiella värdet med Basware BPO

Fördelarna för kontraktsgivare:

 • Möjlighet till kontroll av inköp-till-betalningsprocessernas och leverantörernas effektivitet, så att det går att se hur det outsourcadearbetet kan förbättras

Fördelarna för kontraktstagare:

 • Överblick över transaktionsdata och trender, så att mer lönsamma tjänster hela tiden kan erbjudas
 • Större kundvärde, som kan leda till kontraktsförnyelse och fortsatt samarbete

Huvuddelarna

100 procent e-fakturering

Sluta helt med papper med en av våra lösningar för 100 %e-fakturering. Med vår leverantörsaktiveringstjänst kan leverantörerna snabbt börja använda Basware Network. För de leverantörer som fortsätter med papper har vi en skanningstjänst där papperfakturor fångas upp och skickas till dig som e-fakturor. Pappersfakturorna arkiverar vi, skickar tillbaka eller förstör.
 Läs mer om att ta emot e-fakturor

Leverantörsreskontraautomatisering

Leverantörsreskontraautomatisering ger kontroll, överblick och lägre kostnader. Kontrollfunktionen är inbyggd i systemet både vid manuell och helautomatisk fakturahantering. Alla intressenter har överblick över sina inköp-till-betalningsrutiner, liksom personliga arkiv. Automatisering kan leda till 20–60 procent lägre kostnader och ökat utnyttjande av kassarabatter.
Läs mer om lösningar för automatisering av leverantörsreskontra

E-inköp

Baswares inköpslösningar täcker hela inköpsprocessen från leverantörssökning, avtals- och kataloghantering, rekvisition och beställning till inköpsstyrning med hjälp av statistisk.
Läs mer om e-inköpslösningar

Basware Analytics

Basware Analytics ger statistik över hela inköp-till-betalningsprocessen. Intressenter kan se utförliga rapporter och översiktspaneler med nyckeltal, processer och data. De får överblick över inköp-till-betalningsprocesserna och kan fatta bättre och mer välinformerade beslut. Faktabaserade beslut i hela distributionskedjan leder till proaktiv likviditets- och kostnadskalkylering, liksom fortlöpande processförbättring.
Läs mer om Basware Analytics för handel mellan företag

Mobilitet

Med Basware Mobile kan du bli av med flaskhalsarna i processerna genom att personal kan utföra sina arbetsuppgifter via mobil eller surfplatta. Vi har interna appar för iOS och Android och en HTML5-klient för Windowsbaserade operativsystem.

Knowledge center title: 
Läs mer om Baswares lösningar för outsourcad affärsverksamhet i Basware Knowledge Center.